Thẻ Cử Tri Đảng Xanh Vietnamese

Thẻ Cử Tri Đảng Xanh

Cắt rời và mang theo đến nơi bỏ phiếu (và sao chép cho bạn bè của quý vị!)

Chức Vụ Liên Bang
Tổng Thống và Phó Tổng Thống — Howie Hawkins và Angela Walker
Hạ Viện Hoa Kỳ, Địa Hạt 13 – Không tham gia: vui lòng xem bài viết
 
Chức Vụ Tiểu Bang

Thượng Viện Tiểu Bang, Địa Hạt 9 – Không tham gia: vui lòng xem bài viết

Hạ Viện Tiểu Bang, Địa Hạt 15 — Sara Brink, có phần lưỡng lự

Hạ Viện Tiểu Bang, Địa Hạt 18 — Không tham gia: vui lòng xem bài viết

 
Thẩm Phán Tòa Thượng Thẩm
Ghế số 2 — Elena Condes

Học Khu Đặc Biệt
Peralta Community College, Địa Hạt 1– Jeffrey Heyman
 
Giám Sát Viên Quận
Địa Hạt 1 — Vinnie Bacon

Chực Vụ Thành Phố
         Alameda

Hội Đồng Thành Phố – Trish Spencer, Gig Codiga, và Amos White; Không bỏ phiếu cho Oddie hoặc Vella

Kiểm Toán Viên Thành Phố – Kevin Kearney

Thủ Quỹ Thành Phố – Kevin Kennedy

Hội Đồng Trường Học – Jennifer Williams
 
         Albany
Hội Đồng Thành Phố – Preston Jordan và Aaron Tiedemann

Hội Đồng Trường Học – Không ủng hộ ai, vui lòng xem bài viết
      
         Berkeley 
Thị Trưởng — Aidan Hill; Không xếp hạng Arreguin hay Hsiung

Hội Đồng Thành Phố, Địa Hạt 2 – Cheryl Davila; Không xếp hạng Sharenko!

Hội Đồng Thành Phố, Địa Hạt 3 – Ben Bartlett*; Không xếp hạng các ứng cử viên khác

Hội Đồng Thành Phố, Địa Hạt 5 – Số 1: Sophie Hahn*, Số 2: Paul Picklesimer*; Không xếp hạng Todd Andrew!

Hội Đồng Thành Phố, Địa Hạt 6 – Richard Illgen; Đánh bại Wengraf!

Hội Đồng Trường Học – Ana Vasudeo và Laura Babitt

Hội Đồng Tiền Thuê – Dominique Walker, Xavier Johnson, Mari Mendonca, Leah Simon-Weisberg, và Andy Kelley

     * = Được xếp hạng, nhưng không được ủng hộ

         Emeryville 
Hội Đồng Thành Phố và Hội Đồng Trường Học – Không có trên lá phiếu, vui lòng xem bài viết

         Oakland
Hội Đồng Thành Phố, Toàn Thành Phố — Rebecca Kaplan

Hội Đồng Thành Phố, Địa Hạt 1 – Số 1: Tri Ngo, số 2: Dan Kalb, có phần lưỡng lự; KHÔNG bỏ phiếu cho Walton

Hội Đồng Thành Phố, Địa Hạt 3 – Số 1: Carroll Fife; Cùng số 2 và số 3: Seneca Scott* và Meron Semedar*

Hội Đồng Thành Phố, Địa Hạt 5 – Số 1: Richard Raya, số 2: Zoe Lopez-Meraz

Hội Đồng Thành Phố, Địa Hạt 7 – Số 1: Aaron Clay, số 2: Marchon Tatmon

Luật Sư Thành Phố – Eli Ferran, có phần lưỡng lự

Hội Đồng Trường Học, Địa Hạt 1 – Số 1: Stacy Thomas, số 2: Sam Davis*; KHÔNG bỏ phiếu cho Austin Dannhaus

Hội Đồng Trường Học, Địa Hạt 3 – Cùng số 1 và số 2: Cherisse Gash và VanCedric Williams; KHÔNG bỏ phiếu cho Maiya Edgerly hoặc Mark Hurty

Hội Đồng Trường Học, Địa Hạt 5 – Mike Hutchinson; KHÔNG bỏ phiếu cho Leroy Gaines

Hội Đồng Trường Học, Địa Hạt 7 – “Huấn luyện viên” Ben Tapscott; KHÔNG bỏ phiếu cho Clifford Thompson

     * = Được xếp hạng, nhưng không được ủng hộ


         Union City 
Thị Trưởng — Sarabjit Cheema

Hội Đồng Thành Phố, Địa Hạt 1 – Sandra Holder-Grayson*

Hội Đồng Trường New Haven, Khu 1 – Jatinder Sahi

Hội Đồng Trường New Haven, Khu 2 – Melissa Shuen-Mallory

Hội Đồng Trường New Haven, Khu 3 – Michael Gonzales

     * = Được ưu tiên, nhưng không được ủng hộ

Đặc Khu
Vận Tải A.C., tổng quát — Chris Peeples

Vận Tải A.C., Phân Khu 1 — Jovanka Beckles

Vận Tải A.C., Phân Khu 2 — Không ủng hộ ai, vui lòng xem bài viết

BART, Địa Hạt 3 — Rebecca Saltzman (Độc nhất và không có trong lá phiếu, vui lòng xem bài viết)

BART, Địa Hạt 5 — John McPartland

BART, Địa Hạt 7 — Lateefah Simon

EBMUD — Không có trên lá phiếu, vui lòng xem bài viết

EBRPD, Phân Khu 1 – Norman LaForce

HARD — Peter Rosen và Josh Kelton; Rick Hatcher, có phần lưỡng lự

Dự Luật Địa Phương
V – Nới rộng Thuế Người Dùng Tiện Ích 6.5% của khu vực chưa hợp nhất – Ủng hộ, có phần lưỡng lự
W — Tăng thuế tiêu thụ lên nửa cent trên Toàn Quận đối với các dịch vụ dành cho người vô gia cư, v.v. – Ủng hộ, có phần lưỡng lự về cách dùng thuế tiêu thụ

Y — Công Khố Phiếu của Trường Oakland – Ủng hộ, có phần lưỡng lự về cách dùng tiền từ công khố phiếu

Z — Alameda — Bãi bỏ Dự Luật A (Điều 26), đối với nhà ở nhiều căn – Không ủng hộ, có phần lưỡng lự

AA — Alameda — Làm rõ việc cấm các thành viên Hội Đồng Thành Phố can thiệp – Ủng hộ

BB — Albany — Bỏ Phiếu Lựa Chọn Có Xếp Hạng — Ủng hộ

CC — Albany — Thuế Chuyển Nhượng Bất Động Sản — Ủng hộ, có phần lưỡng lự

DD — Albany — Thuế của Người Dùng Tiện ích — Ủng hộ, có phần lưỡng lự

EE — Albany — Thuế Đặc Biệt Nhân Viên Y Tế, Xe Cứu Hỏa và Xe Cứu Thương – Ủng hộ, có phần lưỡng lự

FF — Berkeley — Thuế Phòng Cháy Chữa Cháy, Dịch Vụ Khẩn Cấp và Phòng Chống Cháy Rừng – Ủng hộ

GG — Berkeley — Thuế đối với Các Chuyến Đi Mạng Lưới Giao Thông – Ủng hộ

HH — Berkeley — Thuế Người Dùng Tiện Ích – Ủng hộ

II — Berkeley — Sửa Đổi Điều Lệ Trách Nhiệm Giải Trình Của Cảnh Sát – Ủng hộ, ủng hộ, ủng hộ!

JJ — Berkeley – Trả lương cho Thị Trưởng và Hội Đồng Thành Phố – Ủng hộ

KK — Berkeley – Quy Định Hành Chính và Luật Sư Thành Phố – Ủng hộ

LL — Berkeley — Cơ Quan Giới Hạn Chi Tiêu Gann – Ủng hộ

MM — Berkeley — Sửa Đổi Sắc Lệnh Ổn Định Giá Thuê Nhà – Ủng hộ

QQ –Oakland — Cho phép người 16 và 17 tuổi bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử hội đồng trường học – Ủng hộ

RR — Oakland — Cho phép giới hạn tiền phạt mới cho tội nhẹ sau phiên điều trần công khai – Không có chức vụ, vui lòng xem bài viết

S1 — Oakland – Củng cố Ủy Ban Cảnh Sát – Ủng hộ

WW — Thành Phố Union — Thuế Người Dùng Tiện Ích – Không ủng hộ


Đề Xuất của Tiểu Bang

14 – $5.5 Tỷ Công Khố Phiếu cho Viện Nghiên Cứu Tế Bào Gốc – Không ủng hộ

15 – Tài Trợ cho các Trường Học và Chính Quyền Địa Phương bằng cách Đánh Thuế Công Bằng Các Bất Động Sản Thương Mại Lớn — Ủng hộ, ủng hộ, ủng hộ!

16 – Cho Phép Hành Động Đa Dạng và Chắc Chắn — Ủng hộ, ủng hộ, ủng hộ!

17 – Khôi Phục Quyền Bỏ Phiếu sau khi Mãn Hạn Tù — Ủng hộ

18 – Bỏ Phiếu Sơ Bộ cho người 17 tuổi sẽ bước sang tuổi 18 cho cuộc Tổng Tuyển Cử — Ủng hộ

19 – Thay Đổi Một Số Quy Tắc Thuế Tài Sản — Trung lập, vui lòng xem bài viết

20 – Hạn Chế Tạm Tha đối với Người Phạm Tội Không Bạo Lực và Đổi Một Số Tội Nhẹ Hiện Tại thành Trọng Tội – Không ủng hộ

21 – Mở Rộng Thẩm Quyền Của Chính Quyền Địa Phương trong việc Thi Hành Kiểm Soát Tiền Thuê Nhà — Ủng hộ

22 – Miễn Một Số Công Ty Ứng Dụng khỏi việc Cung Cấp Phúc Lợi Cho Nhân Viên — Không, Không, Không!

23 – Thiết Lập Các Yêu Cầu đối với Phòng Khám Lọc Máu — Ủng hộ

24 – Sửa Đổi Luật Quyền Riêng Tư và Thành Lập Cơ Quan Bảo Vệ Quyền Riêng Tư – Không ủng hộ

25 – Phê Duyệt Thay Thế Tiền Bảo Lãnh Tại Ngoại bằng Hệ Thống Dựa Trên Thuật Toán – Không ủng hộ

Các bài viết bằng tiếng Anh về tất cả các cuộc tranh cử và dự luật nêu trên có tại:

  https://acgreens.wordpress.com/voter-guides/  (Nhấp vào chữ, “pdf”)    

Quý vị có THẮC MẮC về việc Ghi Danh Bỏ Phiếu, Lá Phiếu, hoặc Bỏ Phiếu của mình không?

Vui lòng gọi cho Cơ Quan Ghi Danh Cử Tri theo số: (510) 272-6973 hoặc

Ủy Ban Luật Sư về Dân Quyền tại: 1-866-OURVOTE, hoặc xem:

Trang web của Tổng Thư Ký Bang: https://www.sos.ca.gov/elections/cavoter/vi